Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.​

​2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jfr. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

​3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med trediemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden Ubegrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

​4. Pris

Alle tilbud er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, fragtomkostninger m.v. vedrørende den aftalte leverance.

“Ved værkslevering lægges de af værket beregnede vægte eller antal til grund for fakturering.”

5. Betaling

5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage en hver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid.
5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er sælger berettiget til at beregne renter af den til en hver til værende restgæld fra forfaldsdag med 2% pr. påbegyndt mdr.
5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
5.5. Alle fakturaer pålægges fra d. 1 september 2011 et miljøgebyr. Dette skyldes øgede omkostninger til miljøforsvarlige tiltag iht. bearbejdning af vore produkter, samt affaldshåndtering (lim,primer,hærder og spildolie m.m).​

6. Ejendomsforbehold

6.1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jfr. pkt. 15 .
6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.
6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet således, at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.​

7. Levering

7.1. Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved trediemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
7.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbudets fremsættelse/aftales indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 13.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4 Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.​

8. Emballage


8.1. Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

​8.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.​

9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer o.lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller iøvrigt misbruges.​

10. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.​

11. Mangler og reklamation


​​11.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

​11.3. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller det solgte vil blive omleveret.

11.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

11.5. Har køber ikke inden for 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jfr. pkt. 11.3., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

11.6. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.​

12. Ansvarsbegrænsning


​12.1. Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

​12.2. Et erstatningskrav over for sælger kan udelukkende fremsættes af den køber med hvem sælger har indgået aftalen.

​12.3. Sælger hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

12.4. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12.5. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnte i pkt. 12.3.​

13. Returnering


​13.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Returnering: Fejlekspederede varer krediteres ved returnering 100 %. Andre varer, der returneres franco efter aftale, krediteres med fradrag til dækning af returomkostninger.

​13.2. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. i det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.​

14. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver til gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller ligende indirekte tab. Produktansvarsforsikring tegnet i anerkendt forsikringsselskab.​

15. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.​

16. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.​

Vi er godkendt til at varetage dine opgaver​

Klik på vores certifikater og få mere info.​

Døgnvagt

"Vi er der, når kunderne har brug for det."

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

BØGERIS TRANSPORTBÅND A/S 

Kragelundsvej 8, 4180 Sorø

maps Klik her for rutevejledning

CVR: 29933081

Kontakt os

mobil 57 67 00 19

mail_2 salg@boegeris.dk

fb32insta-34 linked-in34

Åbningstider

Døgnvagt: 00.00 - 23:59

Kontor man-tors. 06:00 - 15:00 - fredag 06:00 - 12:00

Mails besvares inden for 1-2 arbejdsdage.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.